Wat is de waarde van het project?

Om een aantal redenen is meedoen aan Zonnepark de Grift waardevol. Je draagt met je investering bij aan meer lokale, duurzame energie. De opbrengsten uit de stroomverkoop blijven in de regio. Met het zonnepark stimuleren we de lokale economie. En als je investeert in Zonaandelen heb je recht op rendement. Dit rendement lichten we hieronder toe.

Delen in de opbrengst
Met een Zonaandeel deel je in de opbrengst van het Zonnepark. Deelnemers ontvangen jaarlijks rendement op hun inleg. Het rendement op een Zonaandeel kan per jaar variëren. De hoogte is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid zonne-uren. De totale opbrengst hangt ook af van de looptijd van het zonnepark. Hoe langer het project energie opwekt, hoe meer opbrengst. De looptijd van het zonnepark is minimaal 20 jaar met een uitloop naar 25 jaar.

Participatievoorwaarden en informatiebrochure
De participatievoorwaarden voor Zonnepark de Grift worden de komende maanden definitief gemaakt. Deze voorwaarden worden onderdeel van een informatiebrochure waarin ook de procedure, verwachte rendementen en risico’s worden toegelicht. We verwachten dat we de participatievoorwaarden begin 2020 ter goedkeuring aan de leden kunnen voorleggen. Bij de uitnodiging voor inschrijving voor Zonaandelen ontvangen alle leden en donateurs deze informatiebrochure.

Indicatie van het rendement*
Een indicatie van de verwachte verdeling van de opbrengsten zie je in de grafiek hieronder. Het gaat om een prognose, je kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Het gaat om rendement, niet om rente (die je bij een lening krijgt), omdat je de inleg aan het eind van het project niet terug krijgt. De inleg ‘verdien je terug’ door middel van de jaarlijkse uitkeringen. Het verwachte rendement over de gehele looptijd van het project is gemiddeld 4-5%.

In de grafiek zie je de verwachte opbrengst per Zonaandeel per jaar. De inleg is in deze grafiek € 50 (1 Zonaandeel). Je ziet de jaarlijkse uitkering, gedurende 21 jaar (de werkelijke looptijd staat niet vast) na de start van de productie van zonne-energie. Het eerste jaar is er geen uitkering, omdat kosten voor de bouw dan nog zwaar drukken op de opbrengsten. In jaar 16 zit een ‘piek’, omdat de lening van de bank dan is afbetaald, maar er nog wel (voor het laatst) SDE-subsidie wordt verstrekt.

* De komende maanden wordt deze prognose nog aangescherpt. In de brochure die aan leden en donateurs wordt verspreid, vind je actuele informatie over de verwachte opbrengsten. Op basis van die informatie bepaal je dan als lid / donateur of en voor hoeveel Zonaandelen je wilt inschrijven.

 

Fonds Duurzame Energie Nijmegen
Het rendement op de investering is voor ons meer dan alleen financieel rendement. Coöperatie WindpowerNijmegen wil bijdragen aan het omschakelen naar een duurzame energievoorziening in Nijmegen. De coöperatie reserveert daarom een deel van het rendement van het zonnepark voor het Fonds Duurzame Energie Nijmegen. Het rendement wordt tot een bepaald percentage (nog te bepalen) uitgekeerd aan Zonaandeelhouders en daarboven 50-50 verdeeld tussen Zonaandeelhouders en het fonds.