Wordt rekening gehouden met archeologie bij de bouw van het zonnepark?

Voor het plangebied geldt een archeologische verwachtingswaarde. Daarom is het niet toegestaan om (bouw)werkzaamheden uit te (laten) voeren. Projectvoorbereider Wiek-II heeft vrijstelling aangevraagd voor dit verbod. Voor de start van de (bouw)werkzaamheden van het zonnepark heeft een archeologisch onderzoek plaatsgevonden. De geplande ondergrondse kabelverbindingen maakten onderdeel uit van het onderzoek. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat zich ter plekke geen archeologische waarden (meer) bevinden.