Wordt rekening gehouden met archeologie bij de bouw van het zonnepark?

Voor het plangebied geldt een archeologische verwachtingswaarde. Daarom is het niet toegestaan om (bouw)werkzaamheden uit te (laten) voeren. Ontwikkelstichting Wiek-II zal vrijstelling aanvragen voor dit verbod. Dit wordt verleend als met behulp van een archeologisch onderzoek kan worden aangetoond dat er zich ter plekke geen archeologische waarden (meer) bevinden. 

Voor de start van de (bouw)werkzaamheden van het zonnepark zal een archeologisch onderzoek hebben plaatsgevonden. De geplande ondergrondse kabelverbindingen zullen ook onderdeel zijn van het onderzoek. Indien nodig zal in het definitieve ontwerp en de aanlegwijze van het zonnepark rekening worden gehouden met de resultaten van dit onderzoek. Naar aanleiding van de resultaten van het archeologisch onderzoek kan bijvoorbeeld de funderingswijze worden aangepast.