ALV16-12-2019-2

Terugblik ALV 16 december

De laatste ALV van 2019, op 16 december in cultuurcentrum Brebl, was met meer dan 100 aanwezige leden en donateurs opnieuw druk bezocht. Een korte terugblik, voor wie het heeft gemist.

De laatste ALV van 2019, op 16 december in cultuurcentrum Brebl, was met meer dan 100 aanwezige leden en donateurs druk bezocht. Voor aanvang stond voorzitter Leidy van der Aalst stil bij de ziekte en het overlijden van bestuurslid Yvonne Keijzers in oktober. Om Yvonne te herdenken werd tijdens de vergadering een minuut stilte in acht genomen.

Voortgang Zonnepark de Grift

De voortgang van Zonnepark de Grift was een belangrijk punt op de agenda. Nu de inschrijving voor Zonaandelen is uitgesteld moet er een nieuw plan komen. Dit kost tijd. Een belangrijke reden hiervoor is dat het zonnepark niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van Energielandschap de Grift. Dit is een nieuw innovatief project, waarin windmolens, zonnepanelen en opslag van energie samenkomen. In het project zijn vergevorderde plannen voor cable-pooling, waarbij de stroom van het windpark en het zonnepark door dezelfde kabel naar het netwerk gaan. Dit plan maakt ons koplopers, want deze techniek is een primeur voor de regio. Zo’n groot, vernieuwend project is mooi, maar ingewikkeld en brengt ook onzekerheid met zich mee. Governance, (beheer, eigendom en organisatiestructuur), de technische uitwerking en het financiële model vragen extra tijd en aandacht. Bestuur en leden van de werkgroep Zon buigen zich over een nieuw plan.

Bouwvergunning
Ook de beroepszaak die nog tegen het zonnepark loopt is van invloed op de planning. Het is nog niet bekend wanneer we een onherroepelijke bouwvergunning hebben.

Update: de rechter heeft het beroep tegen de komst van het zonnepark inmiddels ongegrond verklaard. Voor de bezwaarmaker staat tot 4 februari een gang naar de Raad van State open voor een hoger beroep. De kans bestaat dat de bouw hierdoor verder wordt vertraagd.

Nieuws over de bouwvergunning volgt in februari op www.zonneparkdegrift.nl. Bij groen licht organiseert het bestuur op korte termijn een informatiebijeenkomst om leden en donateurs bij te praten.

Financiën

De begroting 2020 wordt unaniem vastgesteld. Het aantal leden en donateurs is in 2019 flink toegenomen. Hierdoor is er een klein positief saldo. In 2020 blijven de vaste kosten onder de €30.000 en worden geen extra uitgaven verwacht. Leden worden geïnformeerd als dit toch het geval is.

Het voorstel om de jaarrekening 2019 uit te stellen wordt aangenomen. Reden voor uitstel is dat de jaarrekening pas kan worden vastgesteld als de waarde van de Windpark BV bekend is. Dit is niet binnen zes maanden te verwachten. Voorheen werd in de jaarrekening daarom een schatting van deze waarde gemaakt. De kascommissie heeft geadviseerd om dit niet meer te doen, omdat het verschil steeds groot blijkt te zijn. Uitstel heeft daarom de voorkeur.

Bestuur

Secretaris Albert Bakker nam tijdens de ALV afscheid als bestuurslid. Zijn taken worden voorlopig opgevangen door de andere bestuursleden. Het bestuur is met geïnteresseerde kandidaat-bestuursleden in gesprek.

Voorzitter Leidy van der Aalst sluit de termijn van drie jaar af. Conform de statuten is zij voor 1 jaar herbenoembaar. De leden gaan akkoord met deze herbenoeming.

Integriteitscommissie

Valentijn Muit, vier jaar lang lid van de integriteitscommissie, nam afscheid. De commissie zoekt daarom versterking. Heb jij belangstelling om de commissie aan te vullen? Laat het ons weten via info@windpowernijmegen.nl.

Fonds Duurzame Energie Nijmegen

WindpowerNijmegen heeft een eigen energiefonds, het Fonds Duurzame Energie Nijmegen. Een deel van het rendement uit de energieprojecten is bestemd voor dit fonds. Hiermee maken we nieuwe, duurzame energieprojecten mogelijk. Een ledenwerkgroep is vorig jaar gestart met het opstellen van een reglement voor dit fonds. Tijdens de ALV was er gelegenheid voor vragen hierover. In de volgende ALV wordt het reglement ter besluitvorming aan de leden voorgelegd.

Wijk- en buurtprojecten

Veel Nijmeegse huizenbezitters zijn financieel niet in staat hun huis te verduurzamen. Een aantal leden van WindpowerNijmegen werkt aan een sociaal fonds dat verduurzaming voor deze huizenbezitters toch mogelijk maakt. Om de belangstelling onder particulieren om te investeren in dit fonds te peilen hebben de initiatiefnemers een enquête samengesteld. Tijdens de ALV wordt een oproep gedaan aan leden en donateurs om aan deze enquête mee te werken. Invullen kan tot eind februari. Ga naar de enquête.

Het bestuur bedankt de vele vrijwilligers voor hun grote inzet in 2019.

Notulen

De notulen van de ALV ontvang je per e-mail, uiterlijk 1 week voor de volgende ALV. De datum van deze vergadering wordt nog bekend gemaakt.

Deel dit bericht