ALV WindpowerNijmegen 2018-06-04 CW 02

Terugblik ALV 13 juni

WindpowerNijmegen hield 13 juni een Algemene Ledenvergadering. Onder meer de voortgang van Zonnepark de Grift kwam aan bod. Lees meer over de besproken punten.

Op 13 juni j.l. was er weer een druk bezochte ALV. Dit keer in het Citadelcollege in Nijmegen Noord. Een belangrijk agendapunt was de voortgang van Zonnepark de Grift. Vier werkgroepen (techniek, financiën, participatie en communicatie) houden zich hiermee bezig. Bij de volgende ALV, op 17 september, wordt aan de leden  de participatievoorwaarden voor deelname aan het zonnepark ter goedkeuring voorgelegd.

Tijdens de ALV werd het startschot voor de wervingcampagne voor het zonnepark gegeven. WindpowerNijmegen wil groeien in ledenaantal en zo het draagvlak voor lokale duurzame energie vergroten. De campagne loopt tot 20 september. Inschrijven voor Zonaandelen kan van 20 september t/m 6 oktober. Tegen de bouwvergunning voor het zonnepark is een beroep aangetekend. We wachten op behandeling van deze zaak door de rechtbank. Over de aanvraag voor de SDE+-subsidie verwachten we uitsluitsel aan het eind van de zomer.

Bestuursleden

Yvonne Keijzers werd als nieuw bestuurslid benoemd. Zij gaat zich met name richten op de communicatie. Penningmeester Erik Kemper werd herbenoemd. We namen afscheid van Bart de Bruin die vanwege drukke werkzaamheden zijn bestuursfunctie moest neerleggen.

Nieuwe naam

In de ALV van januari is besloten dat een werkgroep met een voorstel zou komen voor twee nieuwe namen. Door de verbreding van de coöperatie met zon, buurt- en wijkprojecten en educatie is er al geruime tijd discussie over de naam van de coöperatie. Die urgentie wordt steeds groter, omdat er een nieuwe website en logo wordt ontwikkeld. De werkgroep heeft met een goede onderbouwing twee namen voorgesteld. Beide namen kregen niet het benodigde aantal stemmen. De ALV heeft in meerderheid ingestemd met een kleine toevoeging aan de huidige naam: Energiecoöperatie WPN. Deze naam zal als handelsnaam worden gebruikt. Lees meer.

Fonds duurzame energie

Bert Lagerweij gaf als lid van de werkgroep Fonds duurzame energie toelichting op de stand van zaken. Begin juli is naar leden en donateurs een peiling gestuurd met een aantal vragen over het fondsreglement. Het beantwoorden van de vragen kan tot uiterlijk 15 juli. De peiling vind je hier.

Stand van zaken Windpark Nijmegen-Betuwe

Windparkdirecteur Pim de Ridder gaf informatie over de ontwikkelingen. In 2018 was er, net als in 2017, minder wind dan gemiddeld. Ondanks dat hebben de windmolens naar behoren gepresteerd.

Om dividend uit te kunnen keren aan de coöperatie moet er een definitief jaarverslag zijn. We wachten hiervoor nog op de laatste cijfers van de SDE+-subsidie, in de eindafrekening van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

De verwachting is dat er over 2018 ongeveer 200.000 euro dividend kan worden uitgekeerd aan de coöperatie. Dit is iets meer dan het jaar ervoor: over 2017 werd 180.000 euro uitgekeerd.

Jaarrekening 2018

De vergadering keurde de jaarrekening 2018 goed. De leden gaan akkoord met extra budget voor het ontwikkelen van een website en de (her)bevestiging van de eenmalige contributie.

De volgende ALV is op 17 september onder voorbehoud van het beschikbaar zijn van de noodzakelijke documenten voor Zonnepark de Grift.

Deel dit bericht