Hoger beroep tegen Zonnepark de Grift

Deze week werd bekend dat de buurtbewoner die bezwaar maakt tegen de komst van Zonnepark de Grift in hoger beroep gaat. De beroepsprocedure gaat hierdoor langer duren. Een teleurstelling voor WindpowerNijmegen, want het project loopt nu opnieuw vertraging op.

De beroepszaak gaat over de bouwvergunning voor het zonnepark die door gemeente Nijmegen is verstrekt. In december verklaarde de rechter het bezwaar van de buurtbewoner ongegrond. Met het hoger beroep toetst de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, of dit besluit rechtmatig is. Het is nog niet bekend wanneer de Raad van State uitspraak doet.

Niet onverwacht
‘Dit bericht komt niet onverwacht, maar jammer is het wel’, zegt projectvoorbereider Pim de Ridder van Wiek-II. ‘We hadden de procedure graag willen afronden en met de bouw van het zonnepark willen starten. Daarvoor hebben we nu helaas geen groen licht. Onze ervaring is dat het lang duurt voor de Raad van State uitspraak doet. Dat kan zomaar een jaar in beslag nemen. Zo lang willen we eigenlijk niet wachten. We gaan dan ook uitzoeken of er mogelijkheden zijn om de uitspraak te bespoedigen.’

Pachtovereenkomst
De zaak draait om de grond waarop het zonnepark is gepland. De bezwaarmaker pacht een deel van deze grond, waarvan gemeente Nijmegen eigenaar is. De gemeente Nijmegen heeft de pachtovereenkomst opgezegd om ruimte te maken voor het zonnepark. Het is niet de eerste keer dat deze buurtbewoner en Wiek-II elkaar bij de Raad van State treffen. Dit gebeurde vijf jaar geleden ook al. Destijds ging het om het bestemmingsplan van Windpark Nijmegen-Betuwe.

Het bestuur van Coöperatie WindpowerNijmegen gaat met Wiek-II in gesprek over vervolgstappen. We houden je uiteraard op de hoogte.

Terugblik ALV 16 december

De laatste ALV van 2019, op 16 december in cultuurcentrum Brebl, was met meer dan 100 aanwezige leden en donateurs druk bezocht. Voor aanvang stond voorzitter Leidy van der Aalst stil bij de ziekte en het overlijden van bestuurslid Yvonne Keijzers in oktober. Om Yvonne te herdenken werd tijdens de vergadering een minuut stilte in acht genomen.

Voortgang Zonnepark de Grift

De voortgang van Zonnepark de Grift was een belangrijk punt op de agenda. Nu de inschrijving voor Zonaandelen is uitgesteld moet er een nieuw plan komen. Dit kost tijd. Een belangrijke reden hiervoor is dat het zonnepark niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van Energielandschap de Grift. Dit is een nieuw innovatief project, waarin windmolens, zonnepanelen en opslag van energie samenkomen. In het project zijn vergevorderde plannen voor cable-pooling, waarbij de stroom van het windpark en het zonnepark door dezelfde kabel naar het netwerk gaan. Dit plan maakt ons koplopers, want deze techniek is een primeur voor de regio. Zo’n groot, vernieuwend project is mooi, maar ingewikkeld en brengt ook onzekerheid met zich mee. Governance, (beheer, eigendom en organisatiestructuur), de technische uitwerking en het financiële model vragen extra tijd en aandacht. Bestuur en leden van de werkgroep Zon buigen zich over een nieuw plan.

Bouwvergunning
Ook de beroepszaak die nog tegen het zonnepark loopt is van invloed op de planning. Het is nog niet bekend wanneer we een onherroepelijke bouwvergunning hebben.

Update: de rechter heeft het beroep tegen de komst van het zonnepark inmiddels ongegrond verklaard. Voor de bezwaarmaker staat tot 4 februari een gang naar de Raad van State open voor een hoger beroep. De kans bestaat dat de bouw hierdoor verder wordt vertraagd.

Nieuws over de bouwvergunning volgt in februari op www.zonneparkdegrift.nl. Bij groen licht organiseert het bestuur op korte termijn een informatiebijeenkomst om leden en donateurs bij te praten.

Financiën

De begroting 2020 wordt unaniem vastgesteld. Het aantal leden en donateurs is in 2019 flink toegenomen. Hierdoor is er een klein positief saldo. In 2020 blijven de vaste kosten onder de €30.000 en worden geen extra uitgaven verwacht. Leden worden geïnformeerd als dit toch het geval is.

Het voorstel om de jaarrekening 2019 uit te stellen wordt aangenomen. Reden voor uitstel is dat de jaarrekening pas kan worden vastgesteld als de waarde van de Windpark BV bekend is. Dit is niet binnen zes maanden te verwachten. Voorheen werd in de jaarrekening daarom een schatting van deze waarde gemaakt. De kascommissie heeft geadviseerd om dit niet meer te doen, omdat het verschil steeds groot blijkt te zijn. Uitstel heeft daarom de voorkeur.

Bestuur

Secretaris Albert Bakker nam tijdens de ALV afscheid als bestuurslid. Zijn taken worden voorlopig opgevangen door de andere bestuursleden. Het bestuur is met geïnteresseerde kandidaat-bestuursleden in gesprek.

Voorzitter Leidy van der Aalst sluit de termijn van drie jaar af. Conform de statuten is zij voor 1 jaar herbenoembaar. De leden gaan akkoord met deze herbenoeming.

Integriteitscommissie

Valentijn Muit, vier jaar lang lid van de integriteitscommissie, nam afscheid. De commissie zoekt daarom versterking. Heb jij belangstelling om de commissie aan te vullen? Laat het ons weten via info@windpowernijmegen.nl.

Fonds Duurzame Energie Nijmegen

WindpowerNijmegen heeft een eigen energiefonds, het Fonds Duurzame Energie Nijmegen. Een deel van het rendement uit de energieprojecten is bestemd voor dit fonds. Hiermee maken we nieuwe, duurzame energieprojecten mogelijk. Een ledenwerkgroep is vorig jaar gestart met het opstellen van een reglement voor dit fonds. Tijdens de ALV was er gelegenheid voor vragen hierover. In de volgende ALV wordt het reglement ter besluitvorming aan de leden voorgelegd.

Wijk- en buurtprojecten

Veel Nijmeegse huizenbezitters zijn financieel niet in staat hun huis te verduurzamen. Een aantal leden van WindpowerNijmegen werkt aan een sociaal fonds dat verduurzaming voor deze huizenbezitters toch mogelijk maakt. Om de belangstelling onder particulieren om te investeren in dit fonds te peilen hebben de initiatiefnemers een enquête samengesteld. Tijdens de ALV wordt een oproep gedaan aan leden en donateurs om aan deze enquête mee te werken. Invullen kan tot eind februari. Ga naar de enquête.

Het bestuur bedankt de vele vrijwilligers voor hun grote inzet in 2019.

Notulen

De notulen van de ALV ontvang je per e-mail, uiterlijk 1 week voor de volgende ALV. De datum van deze vergadering wordt nog bekend gemaakt.

Beroep tegen zonnepark ongegrond verklaard

In april 2019 verleende gemeente Nijmegen een vergunning om Zonnepark de Grift te bouwen. Tegen deze vergunning werd door een buurtbewoner uit Oosterhout bij de rechtbank beroep aangetekend. Net voor de jaarwisseling volgde de uitspraak. Deze is positief, want de rechter verklaart het beroep ongegrond. Dit betekent dat de vergunning in stand blijft en we verder kunnen met de voorbereiding van het zonnepark.

Bouw dichtbij

Onze vergunning is echter nog altijd niet onherroepelijk. Voor de bezwaarmaker staat tot 4 februari de gang naar de Raad van State open voor een hoger, laatste beroep. Pas met een onherroepelijke vergunning op zak kunnen we afspraken over de bouw en financiering van het zonnepark echt concreet maken. Met deze uitspraak komt de bouw van het zonnepark weliswaar dichtbij, maar helemaal gedaan is het nog niet.

Pacht

De zaak draait om de grond waarop het zonnepark moet komen. Sinds 2010 pacht de buurtbewoner een deel van deze grond, waarvan de gemeente Nijmegen eigenaar is. De pachter heeft met gemeente Nijmegen afgesproken dat hij het land mag gebruiken voor akkerbouw en veeteelt tot de gemeente het zelf nodig heeft. De gemeente heeft het huurcontract opgezegd om ruimte te maken voor de opwek van zonne-energie. Volgens de bezwaarmaker schendt de gemeente de gemaakte afspraken, omdat de gemeente de grond nu niet zelf wil gebruiken, maar deze verpacht aan een derde partij.

Beroep ongegrond

De rechter heeft zich gebogen over de pachtovereenkomst uit 2010. Volgens de rechter kan hieruit niet opgemaakt worden dat de huurovereenkomst alleen beëindigd mocht worden als de gemeente de grond zélf zou gaan gebruiken. Deze overeenkomst staat het verlenen van de omgevingsvergunning door de gemeente dan ook niet in de weg. Om deze reden verklaart de rechter het beroep ongegrond.

Vertraging

Pim de Ridder van Wiek-II, de organisatie die het zonnepark ontwikkelt, is blij met de uitspraak, maar maakt ook een kanttekening: ‘We zijn weer een stap verder, maar we zijn er nog niet. In een hoger beroep zie ik niet direct gevaar, omdat de beroepsgrond mager lijkt te zijn. Als er toch een beroep bij de Raad van State komt, levert dit wel weer de nodige vertraging op. Door drukte bij de Raad is het vaak lang wachten op een uitspraak. Deze wachttijd staat lijnrecht tegenover onze klimaatdoelen, want als we die willen halen is juist snelle actie vereist. De gang naar de rechter is soms misschien wel te laagdrempelig. Zonder passende argumenten kan duurzame energie op deze manier worden gedwarsboomd. Dat is jammer, want het zijn gemiste kansen.’

Zonnepark de Grift

Zonnepark de Grift gaat, met 13.500 panelen, duurzame energie opwekken voor ruim 1.300 huishoudens. Windpark Nijmegen-Betuwe levert stroom voor 7.000 huishoudens. Samen leveren ze een belangrijke bijdrage aan het doel van gemeente Nijmegen om in 2040 energieneutraal te zijn. Coöperatie WindpowerNijmegen wil eigenaar worden van het zonnepark. Leden en donateurs van de coöperatie kunnen binnenkort een aandeel in het zonnepark kopen.

Meedoen? Kijk hier voor meer informatie.

Start inschrijving Zonaandelen uitgesteld

Deze zomer voerden we campagne om zoveel mogelijk Nijmegenaren enthousiast te maken om mee te doen met Zonnepark de Grift. Veel nieuwe donateurs hebben zich aangemeld. Van ons oorspronkelijke plan om al meteen in september met de inschrijving voor Zonaandelen te starten hebben we afgezien. De belangrijkste reden hiervoor was dat het financieel model nog niet doortimmerd genoeg bleek te zijn. De voorwaarden om deel te nemen aan het zonnepark zijn gebaseerd op dit model. Hierover wilden we geen overhaast besluit nemen.

Geen gewoon zonnepark
Zonnepark de Grift is geen gewoon zonnepark. Het maakt deel uit van Energielandschap de Grift, een nieuw innovatief project, waarin windmolens, zonnepanelen en opslag van energie samenkomen. Energielandschap de Grift kan uitgroeien tot koploper in de regio, als het gaat om optimaal en slim opwekken van duurzame energie. Zo zijn er plannen voor cable-pooling, waarbij de stroom van het windpark en het zonnepark door dezelfde kabel naar het netwerk gaan. Deze techniek is in de regio nog niet eerder toegepast. Om dit nieuwe energielandschap te ontwikkelen is deze zomer een innovatiebijdrage verleend door het Rijk. Goed nieuws, want met deze subsidie stijgt de kans op succes. Zo’n groot, vernieuwend plan is echter complex. Dit brengt ook onzekerheid met zich mee. Er is tijd nodig om inzicht te krijgen in wat de effecten en risico’s hiervan op het financiële model van het zonnepark zijn.

Beroep rechtbank
Tegen de bouwvergunning voor het zonnepark is in mei bij de rechtbank beroep aangetekend. Donderdag 28 november vindt de zitting plaats waarbij dit beroep wordt behandeld. Een spannend moment voor ons zonnepark. Wil je erbij zijn? Stuur een mail naar info@windpowernijmegen.nl. Een week voor de zitting ontvang je informatie over de locatie en het tijdstip.

Midden januari verwachten we een uitspraak van de rechter. Afhankelijk van de uitspraak is daarna nog een gang naar de Raad van State mogelijk, een proces dat veel tijd kost. Op dit moment is dan ook nog onzeker wanneer we een onherroepelijke bouwvergunning voor het zonnepark hebben. Het liefst starten we de inschrijving voor Zonaandelen pas als het zover is, omdat we dan zeker weten dat we het zonnepark mogen bouwen.

Er is dus tijd nodig, zodat we op een goed, later moment met de inschrijving kunnen starten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 16 december praten we je verder bij.

Meedoen met Zonnepark de Grift? Inschrijven als donateur kan nog steeds.

Ingrid Kerkvliet: kritisch en idealistisch

Als ze in de trein langs het Windpark Nijmegen-Betuwe komt, denkt ze: dat zijn ook míjn windmolens. ‘Dat voelt gaaf. Stoer dat we dat in zo korte tijd hebben gefikst.’ Ingrid Kerkvliet werd lid van het windpark zodra dat kon.

De groene burger

‘We hebben een klimaatprobleem en de vraag is: wat doe je er zelf aan. Ik ben al sinds mijn elfde vegetariër, we hebben al lang zonnepanelen op het dak, ik doe bijna alles met fiets en trein, kortom alles wat je als groene burger kunt doen. Dat voelt soms wel als iets minimaals en dan is het mooi als je met meer mensen iets groters neer kunt zetten.’

Kerkvliet omarmde het windpark dus vanuit idealisme. ‘Op de algemene ledenvergaderingen zag je ook wel mensen die voor het geld meedoen, de – even gechargeerd – “serieuze grijze mannen”, die spraken over kosten en rendement. Ik ga niet rekenen en puzzelen, ik denk: het komt wel goed. Idealisten en mensen die secuur naar de cijfers kijken: je hebt ze allebei nodig.’

Niet duurzame bank

Het enige smetje op het project vindt ze de keuze van de bank voor de financiering. ‘Je kunt zeggen dat het geld dat de Rabobank in het windpark steekt, niet in vervuilende industrieën kan stoppen, maar die bank investeert heel veel in de huidige níet-duurzame landbouwsector,  zoals in grote varkensboeren, en dat vind ik totaal niet passen bij duurzaam beleid. Maar ja, je beslist niet alleen.’

In haar werk kiest ze uitsluitend voor groene projecten, zoals ‘Future For Nature’, dat wereldwijd jonge ambitieuze, innovatieve natuurbeschermers steunt, ‘zeg maar de nieuwe Jane Goodall of David Attenborough’. Ze is in Nijmegen campagneleider van Operatie Steenbreek, het initiatief om de betegeling van particuliere tuinen en van openbare pleinen en schoolpleinen te vervangen door groen. Bij hoosbuien loopt dan het water beter weg en bij hitte zorgt een groene omgeving voor koelte.

Zelf woont ze in een wijk met weinig groen. ‘Als het 40 graden is, mis je hier echt de schaduw van bomen als je over straat loopt.’

Zonnepanelen gecombineerd met wilde planten die zorgen voor biodiversiteit

Landbouwgrond voor zonnepanelen

Met het idee voor het zonnepark heeft ze wel zitten worstelen. ‘Ik denk dat het voedselvraagstuk nog groter is dan het klimaatprobleem, dus ik vind het eigenlijk geen goede ontwikkeling om landbouwgrond te gebruiken voor een zonneweide. Een argument is dat de grond toch zo doods is dat je er niets mee kunt, maar je moet er echt kritisch naar kijken. Toch geef ik het aarzelend mijn zegen: de Gelderse Natuur- en Milieufederatie doet ook mee, dus ik vertrouw erop dat ze alles doen om de biodiversiteit in en op de zonneweide te versterken.’

Een groot pluspunt is ook hier dat het project wordt gedragen door burgers die meeprofiteren, vindt Ingrid Kerkvliet. Het geld gaat níet naar ‘de grote jongens en meisjes. En ook als stad profiteer je mee van zulke projecten. Hoe vaak ik al niet in de landelijke pers over het windpark heb gelezen… Je kunt je als stad hier – terecht – mee profileren.’

Foto Ingrid: Vincent Moll Fotografie

 

Linda IJmker promoot zonnepark op rollerskates

Als kind viel het Linda IJmker al op hoeveel invloed mensen hebben op de natuur. Met haar ouders onderweg naar hun vakantiebestemming was het duidelijk te zien aan de bomen langs de snelweg: kaal geworden door de zure regen.

Nu is Linda IJmker projectleider bij IVN Natuureducatie, woont ze in een nog net niet helemaal energieneutraal huis en is ze als vrijwilliger actief voor het Windpark Nijmegen-Betuwe. Ze figureert op haar rollerskates in een promotiefilmpje en op foto’s voor de publiciteitscampagne voor Zonnepark De Grift.

‘Daarmee kon ik mijn twee grote hobby’s combineren’, zegt ze. ‘En nee, mijn rollerskates wekken geen energie op. Ik heb wel een set wielen met ledlampjes die gaan branden als je skate, maar dat is vooral leuk voor roller disco’s. Rollerskaten is heerlijk om te doen, zeker buiten in de zon. Ik leef me uit in het skatepark en speel Roller Derby in teamverband bij de Arnhem Fallen Angels.


Foto: Henny van Roomen Fotografie

Rondleidingen bij Windpark Nijmegen-Betuwe

Via haar werk raakte ze al vroeg betrokken bij het windpark. Al voordat het was gebouwd, schreef ze mee aan een handleiding voor gastlessen en trainde ze vrijwilligers om lessen te geven. IJmker: ‘Toen de molens er eenmaal stonden, ben ik doorgegaan als vrijwilliger door op het park rondleidingen te geven aan schoolklassen. Ik wil de kinderen, en via hen hun ouders, laten zien dat duurzaamheid niet alleen iets is van de overheid of van bedrijven, maar dat je zelf ook een rol kunt spelen. Wat het leuk maakt zijn de reacties van de kinderen. Op een van de molens staan de namen van alle deelnemers en dan zien ze bijvoorbeeld de naam van hun opa staan. Ook al is dat hun opa niet, het geeft toch herkenning. En als ze later met hun ouders langs het windpark rijden, kunnen ze zeggen: kijk, daar ben ik geweest.’

Duurzaamheid en jongeren

Duurzaamheid leeft breed, gelooft ze, niet alleen bij ouderen, maar ook binnen haar eigen netwerk. ‘Ik heb al een aantal vrienden en collega’s die ook een Zonaandeel willen. Klimaatverandering leeft onder jongeren, kijk maar naar de scholieren met hun klimaatstakingen. Dat je in het algemeen bij vrijwilligerswerk vooral ouderen tegenkomt, komt omdat die meer tijd hebben of zich langer binden aan een organisatie. De groep tot vijftig jaar heeft het superdruk. En als je dan eens op een algemene ledenvergadering van het windpark komt, kun je al gauw denken: hoor ik hier wel bij?’

Net zoals Linda ook je steentje bijdragen aan een duurzaam Nijmegen? Meld je aan als donateur voor Zonnepark de Grift en verdien ook nog je inleg terug.

Comfortabel én duurzaam huis

Linda IJmker brengt duurzaamheid ook in de praktijk met het huis waar ze met haar vriend woont. Het is zo gebouwd dat ze optimaal gebruikmaken van de zon. In de winter, als de zon laag staat, komt hij vol binnen. In de zomer juist minder, zodat het niet te warm wordt. ‘Het huis is extreem goed geïsoleerd, ook in details, die verdergaan dan het Bouwbesluit. Op het dak liggen zonnepanelen en op termijn gaan we ook van het gas af.’

SDE+subsidie voor Zonnepark de Grift

Goed nieuws voor WindpowerNijmegen! Deze week maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekend dat Zonnepark de Grift SDE+ subsidie krijgt. Deze overheidssubsidie, bedoeld om het opwekken van duurzame energie te stimuleren, is nodig om het zonnepark rendabel te maken. De toekenning is dan ook een belangrijke mijlpaal in de projectvoorbereiding. ‘Nu kunnen we echt afspraken over bouw en financiering gaan maken’, zegt Pim de Ridder van ontwikkelstichting Wiek-II.

Vernieuwend project

De Ridder is blij met het besluit van de RVO:  ‘Onze subsidie-aanvraag was zeker niet alledaags. Het zonnepark wijkt op een aantal punten af van de norm. Kijk alleen maar naar het eigen vermogen, dat in ons geval door inwoners bij elkaar wordt gebracht.’ Ook in de haalbaarheidsstudie, die deel uitmaakt van de aanvraag, zat een risico: ‘Omdat we de stroom uit het zonnepark straks via de kabel van het windpark naar het elektriciteitsnet brengen, is voor het zonnepark geen aparte netinpassing nodig. Ook voor de RVO is dat iets nieuws. Dat de subsidie toch is toegekend is een mooi signaal. Blijkbaar is de tijd rijp voor vernieuwende projecten als Zonnepark de Grift.’

Constante inkomsten

De subsidie gaat in per 1 juni 2020, mits het zonnepark dan in productie is. Zonnepark de Grift ontvangt vijftien jaar lang een vergoeding voor elke MWh die de panelen opwekken. Het maximale subsidiebedrag is €4,7 miljoen. Samen met de stroomverkoop zorgt dit voor constante inkomsten voor het project en een stevige financiële basis. Op dit moment is de campagne voor Zonnepark de Grift nog in volle gang. De coöperatie wil €1 miljoen aan eigen vermogen bij elkaar brengen en zo eigenaar van het zonnepark worden. Iedereen uit Nijmegen en omgeving kan zich aanmelden als donateur van WindpowerNijmegen en meedoen. De verwachting is dat de bouw van Zonnepark de Grift in de eerste helft van 2020 van start gaat. Het zonnepark gaat duurzame stroom opwekken voor 1245 huishoudens.

Vrijwilligers gezocht voor publieksdag Zonnepark de Grift

Op zondag 15 september staat het Energiecircus van Burgers Geven Energie op Plein 1944 in hartje centrum. Van 12.00 uur tot 20.00 uur opent de tent de deuren voor een publieksdag over Zonnepark de Grift. In de tent is voor jong en oud van alles te beleven.

Voor de organisatie zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die op 15 september willen helpen. Vind je het leuk om Zonnepark de Grift in de tent te promoten? Of wil je de actie rondom de VR-beleving, de Energietafel of de Zonneparkgame begeleiden? Meld je aan via info@windpowernijmegen.nl.

Tijdstippen voor vrijwilligers:

Middagblok : 12.00 tot 16.00/17.00 uur

Avondblok: 16.00/17.00 uur tot 20.00 uur

Innovatiebijdrage voor Energielandschap de Grift

Falco vertelt over de bijzondere plannen: ‘Met Energielandschap de Grift gaan we voor het eerst in de regio zon, wind en opslag op een slimme manier met elkaar verbinden. Met behulp van cablepooling gaat de stroom van het windpark en het zonnepark straks via één kabel naar het elektriciteitsnet. We maken daarbij optimaal gebruik van de infrastructuur die er nu al is voor het windpark. Ook willen we op het terrein in de toekomst energie opslaan. Het doel is om vraag en aanbod van opgewekte energie beter op elkaar af te stemmen. Om dit te bereiken in deze regio is een innovatief concept nodig.’

Zonnepark niet afhankelijk van de subsidie

Voor Zonnepark de Grift, onderdeel van Energielandschap de Grift, pakt de innovatie-bijdrage ook voordelig uit, volgens Falco. ‘Als het lukt, dan verbetert deze innovatie de businesscase van het zonnepark.’ De realisatie van het zonnepark is niet afhankelijk van de subsidie: ‘Naast de ontwikkeling van het zonnepark kunnen we nu verder bouwen aan het energielandschap.’

Wiek-II ontwikkelt Energielandschap de Grift samen met Windpark Nijmegen-Betuwe, ZOWN BV, Senfal BV en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De bijdrage is toegekend aan dit samenwerkingsverband en afkomstig uit de Hernieuwbare Energie Regeling (HER) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het gaat om een subsidie van in totaal ruim €480.000. 

 

 

WindpowerNijmegen en de RES

De Regionale Energiestrategie (RES) is een programma om de opwekking van duurzame energie te bevorderen. Het nationale doel is om 2030 49% minder CO2-uitstoot te hebben dan in 1990. Energiecoöperaties spelen een belangrijke rol in deze transitie. Ook WindpowerNijmegen wil graag haar steentje bijdragen.

Wat is een Regionale Energiestrategie (RES)?

Kort gezegd: met de Regionale Energiestrategie (RES) doen de gezamenlijke overheden in een regio (gemeenten, waterschappen, provincie en Alliander) een bod aan het Rijk om de doelstellingen in het Klimaatakkoord voor 2030 te gaan halen. Er zijn 30 RES- regio’s in totaal. Onze regio is ‘Arnhem-Nijmegen’.

Bod aan het Rijk

Op dit moment is er besluitvorming over het gezamenlijk proces en de uitgangspunten bij de overheden in de regio op basis van een startdocument: “de concept-startnotitie”. De volgende stap is dat een concept-bod wordt voorbereid, dat in juni 2020 aan het Rijk moet worden aangeleverd, al snel dus! In het bod geven de regio’s aan hoe zij voor hun regio duurzame energie opwek gaan invullen, en ruimtelijk denken in te passen. Daarbij hoort ook een inzicht in de regionale warmtevraag en de beschikbare regionale warmtebronnen.

Overheden in de regio Arnhem-Nijmegen

De RES-regio Arnhem Nijmegen bestaat uit de volgende overheden:
– De Provincie Gelderland;
– De waterschappen: Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe en Rivierenland;
– De gemeenten: Doesburg, Zevenaar, Duiven, Westervoort (De Liemers), Rheden, Rozendaal, Renkum, Arnhem (Veluwezoom), Lingewaard, Overbetuwe, Druten (Oost-Betuwe) en Beuningen, Nijmegen, Berg en Dal, Heumen en Wijchen (Rijk van Nijmegen).

De hoofddoelstelling is om 49% minder CO2-uitstoot in 2030 (ten opzichte van 1990) te gaan halen. In Gelderland gaat men zelfs een stapje verder met 55% in het Gelders Energieakkoord (GEA).

Wat is de rol van energiecoöperaties?

De energiecoöperaties in de regio zijn geen officiële partner in de RES Arnhem-Nijmegen. Maar we hebben wel een belangrijke rol te vervullen. Samen met de samenleving!, is het motto van de RES. We pleiten er dan ook met de gezamenlijke energiecoöperaties in de regio voor om daar goede invulling aan te geven, o.a. met procesparticipatie (vanaf het begin!) en eigendom van energieprojecten minimaal 50 % voor de lokale omgeving (burgers en bedrijven). Zie onze gezamenlijke reactie op de concept-startnotitie RES-regio Arnhem-Nijmegen.

Het RES-proces

De aftrap van het RES-proces was voor de zomervakantie. In het RES-proces worden de ruimtelijke inpassingen voor de opwekking van duurzame elektriciteit, koppelen van bronnen aan de warmtevraag en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur onderzocht en vastgesteld. In het proces richting uitvoering spelen lokale overheden, ondernemers en inwoners een cruciale rol. De energiecoöperaties in de regio zijn een belangrijke ‘stakeholder’ in dit proces. Belangrijk onderdeel in het RES-proces is een serie van bijeenkomsten met partners en ‘stakeholders’ om het resultaat te komen. Volgende stap zijn een aantal ‘ruimteateliers’ over 1) thematische koppelkansen, 2) bouwstenen op basis van landschap, en 3) een matrix aan denkrichtingen en de eerste berekeningen in een energiemodel.

Het klinkt abstract, maar in de praktijk komt het erop neer: “hoe komen we in de regio tot goede initiatieven?” En voor ons: hoe kunnen we met WindpowerNijmegen daaraan bijdragen! Uit het RES-proces komen ook weer interessante bevindingen en bouwstenen, zie verslag 26/6 en 1/7, waar we als coöperatie mee aan de slag kunnen. En de samenwerking met andere coöperaties levert nieuwe ideeën en inzichten.

Wat kunnen en willen we als WindpowerNijmegen (en andere coöperaties) in het RES-proces:

  • Organiseren van meer projecten met zo veel mogelijk participatie.
  • Helpen met de kansen en knelpunten van participatie, niet alleen financiële participatie.
  • Bijdragen aan het creëren van draagvlak/acceptatie.
  • Invloed op gemeenteraden om in te stemmen met een ambitieus RES-bod waarin participatie verankerd wordt.
  • Succesfactoren verankeren, zoals inpassing in het landschap, koppelkansen, versterken lokale economie.
  • We willen dat de energietransitie leuk is, sneller gaat, met initiatieven die steeds beter worden.

Ineke de Jong (onder de Rijn) & Irma Corten (boven de Rijn) In de rol van vertegenwoordiger energiecoöperaties regio Arnhem-Nijmegen in het RES-proces.
ineke@wiek-ii.nl / irma.corten@rijnenijsselenergie.nl

Meer informatie over de RES (landelijk): kijk op https://regionale-energiestrategie.nl/default.aspx

Of bekijk deze Gelderse animatie >

Wat is de Regionale Energie Strategie?